پیوندها  

جلسه مورخ 95/11/16جلسه هیات مدیره درساعت 16 روز شنبه مورخ 95/11/16 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. نامه کمیته تحول اداری به شماره ثبت 17385 مورخ 95/11/16 درخصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه 1394 از مبلغ دویست هزار ریال بمبلغ چهل هزار تومان قرائت شد و باستناد تصویب نامه شماره 106545 مورخ 95/8/27 هیات محترم وزیران مورد تائید قرار گرفت.
 2. باعنایت به اتمام قرارداد بیمه مسئولیت با شرکت بیمه دی مقررشد حق بیمه مربوط به سال 1394 در وجه شرکت بیمه دی باعنایت به نامه آن شرکت به شماره ثبت 17296 مورخ 95/11/16 پرداخت گردد.
 3. نامه کمیته مقررات ملی به شماره ثبت 17390مورخ 95/11/16 باستناد مواد دو و پانزده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و وظایف واحد نظارت و بازرسی مضاعف قرائت شد و شرح وظایف پیشنهادی با حق الزحمه  هرسه بازدید یک حق الزحمه مورد تائید قرار گرفت همچنین مقررشد نظارت برحسن انجام خدمات نقشه برداری توسط واحد نقشه برداری نظارت وبازرسی مضاعف نقشه برداری انجام شود و نیز برنامه عملیاتی فعالیت واحد نظارت وبازرسی مضاعف دفاتر نمایندگی گرگان گنبد علی آباد کلاله مطرح ومقرر گردید مهندس اسلانی با توجه به پیشنهاد های مطرح شده در خصوص کاهش دبیران کمیته ها در مراکز وگنبدکاووس تعداد اعضای کمیته نظارت و بازرسی پیشنهادهای اصلاحی را تهیه و جهت تصویب به هیات مدیره ارسال نمایند
 4. جلسه درساعت 18 باذکرصلوات پایان یافت.

 

جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 18 روز شنبه مورخ 95/11/16 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. با توجه به گزارش ارائه شده توسط واحد ژئوتکنیک در بخش آزمایش مصالح با توجه به اینکه شرکت های فعال به جز شرکت فنی ومکانیک خاک فراتر از ظرفیت قانونی ارائه خدمات نموده اند و باتوجه به اتمام ظرفیت پیشنهاد افزایش 25درصد شرکتهای فعال در گرایش مصالح که توسط کمیته مقررات کلی ارائه گردید مورد تائید قرار گرفت.
 2. برنامه عملیاتی فعالیت در گرایش مصالح که توسط کمیته مقررات ملی ارائه گردید مورد تائید قرار گرفت.
 3. برنامه عملیاتی فعالیت نظارت و بازرسی مجریان در قالب فرم های پیشنهادی مطرح و ضمن تصویب مقرر گردید تا پایان سال باهماهنگی خانم مهندس جرجانی گزارش جامعی به هیات مدیره ارائه گردد.
 4. پیشنهاد کمیته مقررات ملی ساختمان درخصوص مکاتبه با شهرداری های کلیه شهرهای استان درمورد اخذ برگه شروع عملیات توسط مالکین قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی که به امضا کلیه ناظرین و مجری مربوط رسیده باشدوفق ماده 3-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرائت شد ومورد تائید قرار گرفت.
 5. پیشنهاد کمیته مقررات ملی ساختمان درخصوص پروژه های قبل از سیستم ارجاع که در مرحله تمدید قرارداد فاقد پیشرفت فیزیکی می باشند باانتخاب ناظران ازطریق سیستم ارجاع ودرصورت داشتن پیشرفت فیزیکی بابررسی واحد نظارت و بازرسی و تائید مسئول دفترنمایندگی نسبت به معرفی ناظر توسط مالک قرائت شد و مورد تائید قرار گرفت ومقررشد آمار قراردادهای مذکور در پایان هرماه به سازمان ارسال گردد.
 6. نامه کمیته ارجاع نظارت به شماره 16735 مورخ 95/11/9 قرائت شد و بندهای یک و سه و چهار وده ویازده دوازده سیزده و چهارده مورد تائید قرار گرفت ومقرر شدبند هفت در جلسه بعدی مطرح وتصمیم گیری شود.
 7. مقررشد جلسه فوق العاده هیات مدیره در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 ازساعت 15تا19 برگزار گردد.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ