پیوندها  

جلسه مورخ 95/09/29جلسه هیات مدیره درساعت 16 روز دوشنبه مورخ95/9/29 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. باعنایت به بند4 مصوبه هیات مدیره مورخ 95/8/8 وبند4 مصوبه هیات مدیره مورخ20/9/95درخصوص انتخابات گروه های تخصصی و باعنایت به نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی درخصوص هیات اجرایی انتخابات گروههای تخصصی بحث وبررسی شد و آقای مهندس فرهمندنیا و آقای مهندس آلوستانی بعنوان نمایندگان هیات مدیره و آقای مهندس پرویز ناصری و آقای مهندس صفرپور و آقای مهندس سیدزمان حسینی از کارشناسان عضو سازمان بعنوان اعضا هیات اجرایی انتخاب شدند
 2. درخصوص نمایندگان هیات مدیره در کمیته ها وکمیسیون ها ی مختلف بحث وبررسی شد و بشرح زیر انتخاب شدند

کمیته ارجاع کار : مهندس آلوستانیومهندس اسلانی و مهندس ایگدریکمیته استاندارد انرژیِ و محیط زیست: مهندس ایگدری کمیته ایمنی: مهندس اسلانی و مهندس آلوستانیکمیته تحول اداری: مهندس فرهمندنیا مهندس کریمی و مهندس کبیری کمیته سیما ومنظر شهری: مهندس کریمی مهندس اسلانی و مهندس ایگدریکمیسیون ماده27: مهندس تجری مهندس موسوی و مهندس کریمی کمیته مقررات ملی ساختمان: مهندس آلوستانی و مهندس اسلانی و مهندس ایگدری کمیته نظام پیشنهادات: مهندس فرهمندنیا کمیسیون معاملات: مهندس کبیری

 1. باعنایت به بند3 مصوبه مورخ95/8/1 مجددا درخصوص اعضا وکمیته برگزاری روزمهندس بحث وبررسی شد و مقررگردید مهندس موسوی مهندس آلوستانی و مهندس ایگدری بعنوان اعضا کمیته فعالیت نمایند
 2. نظام نامه اداری استخدمای و تشکیلاتی مورخ آبان ماه 1395 شورای مرکزی بحث وبررسی شد و مقررشد باعنایت به ماده 5 نظام نامه مورداشاره موضوع کمیته استخدام در کمیته تحول اداری بررسی وپیشنهاد سه نفر از اعضا کمیته استخدام (بغیر از رئیس و خزانه دار) به هیات مدیره ارائه گردد
 3. با عنایت به ماده10 نظام نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی مورخ آبان ماه 1395 شورای مرکزی مقررشد موضوع تدوین نظام ارزشیابی شایستگی کارکنان در کمیته تحول اداری بررسی وپیشنهاد به هیات مدیره ارائه گردد
 4. جلسه کمیسیون معاملات درخصوص بازگشایی پاکات احداث ساختمان دفترنمایندگی علی آباد مورخ 95/9/29 و اعلام برنده شرکت برنده شرکت کلینه سازان آرایا از قرار هرمترمربع 1560000ریال وبازای هرمترمربع 1560000000ریال بحث وبررسی و مورد تائید قرار گرفت
 5. نامه روابط عمومی به شماره ثبت 13986 مورخ 95/9/29 درخصوص طراحی سررسید سال1396قرائت شد و مقررشد برای چاپ تعداد شش هزار جلد با مشخصات ذیل مطابق نظام نامه مالی معاملاتی مناقصه انجام شود:
 • چاپ چهار رنگ در صفحات مشخص بمنظور تبلیغات و موارد لازم ودورنگ در سایر صفحات
 • کاغذ 80 گرمی خارجی
 • صحافی ته دوخت
 • آرم سازمان بصورت حکاکی شده
 • برگه صورتجلسه 20صفحه
 • مقدمه حداقل 8 صفحه
 • مقطع وزیری (18×25)
 • جلد ترمو جنس مرغوب
 • نقشه شهر، استان وکشور بصورت رنگی در انتهای سررسید
 • طراحی مطابق CDتحویل شده ازسوی روابط عمومی
 • تاریخ تحویل 95/11/5


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ