پیوندها  

جلسه مورخ 95/09/15جلسه هیات مدیره درساعت 16 روزدوشنبه مورخ 95/9/15 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. بند 4 مصوبه مورخ 95/9/15 هیات رئیسه درخصوص امکان انتخاب متراژ توسط مهندسان پایه 3 و ارتقا قابلیت نرم افزار ارجاع نظارت بحث وبررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
  2. درخصوص بازنگری اصلاح وارتقا نرم افزار ارجاع نظارت بحث وبرسی شد و مقررشد کمیته ارجاع نظارت بررسی لازم را بعمل آورد پیشنهادات موردنظر را باهماهنگی و نظر کمیته مقررات ملی برای بررسی وتائید نهایی به هیات مدیره اعلام نماید.
  3. گزارشی از جلسه برگزارشده روز جاری با مسئولین دفاتر نمایندگی توسط مهندس فرهمندنیا و مهندس اسلانی ارائه گردید.
  4. آسیب ها و پیشنهادات مربوط به موضوع ماده صد به شماره ثبت 10134 مورخ 95/4/15 توسط مهندس فرهمندنیا که طی جلسه باروسای دفاتر نمایندگی درتاریخ 95/7/12 احصا گردید ارائه شد و مقرر گردید موضوع به کمیته مقررات ملی برای بررسی و اعلام نظر و نیز اعضای هیات مدیره ارجاع گردد.
  5. درخصوص تشکیل مستمر کمیسیون دفاتر نمایندگی بحث وبررسی شد و مهندس اسلانی پیگیری تشکیل و ساماندهی کمیسیون مورد اشاره را عهده دار شود تانسبت به تعیین و بررسی تمامی وظایف دفاتر نمایندگی بمنظور تهیه فرایند و فلوچارت و ایجاد وحدت رویه در امور مختلف دفاتر و مواردی که قابل تفویض اختیار می باشند اقدام نمایند.
  6. درخصوص روال انعقاد قرارداد خدمات مهندسی در بخش طراحی بحث وبررسی شد و مقرر گردید ازتاریخ 95/10/01 پیگیری وارائه و تائید نقشه ها توسط مسئول دفتر طراح هماهنگ کننده صورت پذیرد.
  7. نامه دبیر کمیته مقررات ملی درخصوص فرم قرارداد و شرایط خصوصی خدمات مهندسی در بخش اجرا قرائت شد و در وب سایت سازمان درج گردد و دراختیار اعضای هیات مدیره نیز قرار گیرد تاطی یک هفته نقطه نظرات جمع بندی گردد.
  8. مصوبات کمیته مقررات ملی ساختمان مورخ 95/8/26 قرائت وموارد زیر بحث وبررسی ومورد تائید قرار گرفت.

الف) مقرر گردید تیم بازرسی و نظارت مجریان به مرکزیت گرگان وگنبدکاووس و علی آباد وکلاله جهت کنترل نقشه ها، سرپرست کارگاه همچنین پروژه هایی که از جهت متراژ نزدیک به حدنصاب مشمول مجری می باشند کنترل نمایند و دفاتر نمایندگی اسامی ناظرین پروژه هایی که در حین اجرا مشمول خدمات مجری گردید ولیکن ناظر اطلاع رسانی ننموده است پایان کار صادر گردیده است جهت پیگیری انتظامی اززمان ارسال نامه اداره کل راه وشهرسازی به شماره 72702 مورخ 94/8/9 ارسال نمایند.

ب) جهت شروع فعالیت سرپرست کارگاه پس از تکمیل فرم سرپرست کارگاه کارت شناسایی ازطریق واحد صدور پروانه صادر گردد.

ج)مجری مکلف است گزارش روزانه که توسط سرپرست کارگاه تهیه می گردد در محل کارگاه نگهداری کند و همچنین درصورتی که اتمام مدت قرارداد را مجری و ناظر به سازمان و مرجع صدور پروانه و مالک اطلاع رسانی نمایندو مالک از عقد قرارداد استنکاف ورزد درصورت حضور مجری در پروژه و ارائه مستندات دراین خصوص مالک مکلف به پرداخت هزینه باتوجه به پیشرفت فیزیکی تعیین شده اززمان گزارش شده تمدید قرارداد می باشد.

9- جلسه درساعت 18/20 باذکرصلوات پایان یافت.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ