پیوندها  

جلسه مورخ 95/09/13جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 16 روز شنبه مورخ 95/9/13 تشکیل وموارد زیر بحث و بررسی شد:

1-بند دو مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/9/13 درخصوص نامه شهرداری سرخنکلاته بحث وبررسی شد و مقرر شد طی جلسه ای ازشهرداران متقاضی جهت راه اندازی دفاتر نمایندگی دعوت بعمل آید و پس از بحث وبررسی جمع بندی بعمل آید و تصمیم مقتضی اخذ گردد.

2- بند سه مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/9/13 درخصوص تمدید احکام اعضای کمیته های سازمان تااطلاع ثانوی بحث وبررسی بعمل آمد ومورد تائید قرار گرفت.

3-بند3 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/9/7 درخصوص موسسه فرهنگی مکتب علی بحث وبررسی شد و باعنایت به تائید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تائید اهداف خیریه ای موسسه مقررشد تخفیف خدمات مهندسی باعدم درج ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسان مربوطه ارائه گردد.

4-نامه کمیته مقررات ملی به شماره 12739مورخ 95/9/6 درخصوص نامه شماره 7175مورخ 95/8/25 دفترنمایندگی آزادشهر درمورد پروژه شرکت تعاونی مسکن وفرهنگیان آزادشهر که ازسال 1387 دردست ساخت می باشد و بعلت مشکلات مالی تاکنون به اتمام نرسیده است بحث وبررسی شد و باعنایت به نظر کمیته مقررات ملی و موافقت مهندسان ومجری پروژه مبنی برادامه مسئولیت باشرایط قبلی بدون دریافت حق الزحمه و عدم درج ظرفیت اشتغال تعدادکار بادریافت سهم سازمان تمدید قرارداد مورد تائید قرار گرفت.

5- نامه آقای امید قره باشی به شماره ثبت 4412 مورخ 95/4/2 درخصوص تخصصی بودن بررسی شرایط قراردادهای بیمه ای سازمان با شرکتهای طرف قرارداد واستفاده از مشاور بیمه ای قرائت گردید.

  1. نامه شورای مرکزی به شماره26527 مورخ 95/6/31 و شماره ثبت دبیرخانه 9504مورخ 95/7/25 درخصوص نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و جمع بندی و استخراج تجربیات استانها قرائت گردید موضوع به کمیته مقررات ملی جهت برسی و ارائه نقطه نظرات ارجاع گردد.
  2. نامه شورای مرکزی به شماره 26582 مورخ 95/7/6 درخصوص بندف ماده114 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بررسی نمودارها و وظایف واحدهای سازمانی و طراحی شمای کلی برای افزایش درجه همسان سازی ساختارهای سازمانی قرائت شد.
  3. با عنایت به اتمام بودجه مربوط به هزینه های پذیرایی مقررشد باعنایت به گزارش خزانه دار سازمان ازمحل سرفصل خارج از شمول هزینه گردد
  4. نامه سردبیر نشریه به شماره 4-95 مورخ 95/3/22 درخصوص اعضای کمیته انتشارات قرائت شد.
  5. نامه شورای مرکزی به شماره 25383 مورخ 95/4/1 درخصوص مشارکت درتدوین مقررات ملی در مبحث شهرسازی و تعیین سهم استان گلستان بمبلغ یکصدو ده میلیون ریال قرائت شد و مقررشد ازمحل اعتبارات مربوطه به شماره حساب معرفی شده ازطرف شورای مرکزی واریز گردد.
  6. نامه شورای مرکزی به شماره 26721مورخ 95/7/19 درخصوص نظام نامه اداری و استخدامی نظام مهندسی استانها قرائت شد و مقررگردید به کمیته تحول اداری برای بررسی و اعلام نظر ارجاع گردد تاظرف دوهفته آتی اعلام نظر نماید.
  7. درخصوص قراردادهای جدید طراحی و نظارت بحث وبررسی شد و مقررشد تابهمن ماه جاری به همین روال ادامه یابد و دراین مدت کمیته مقررات ملی ساختمان بازخورد قراردادهای جدید را جمع آوری نماید تادرصورت نیاز نسبت به اصلاح و بازنگری اقدام گردد.
  8. جلسه درساعت 18 باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ