پیوندها  

تفاهم نامه استفاده از خدمات دندانپزشکی تفاهم نامه استفاده از خدمات دندانپزشکی

ماده یک موضوع :

استفاده اعضا ، پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان و خانواده آنها با ارائه کارت عضویت یا معرفی نامه از کمیته رفاهی و ورزشی سازمان از خدمات طرف دوم به شرح جدول پیوست.

ماده دو مدت قرارداد :

از تاریخ  95/10/01 الی  96/10/01 می باشد.

ماده سه سایر شرایط :

  • طرف دوم (دکتر حنیفا مولائی جراح و دندانپزشک) از ابتدا تا انتهای مدت قرارداد حق افزایش مبلغ را ندارد.
  • ساعات مراجعه بر اساس برنامه تنظیمی دکتر جهت انجام مراحل درمانی هماهنگ و تنظیم می گردد.
  • طرف اول قرارداد بنا به مصلحت خود در هر زمانی می تواند به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ کند و طرف دوم حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به این مورد ندارد.
  • طرف دوم این قرارداد بموجب این قرارداد موظف به ارائه خدمات به شرح جدول پیوست به معرفی شدگان سازمان می باشد.
  • طرف دوم قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً به غیر به هیچ وجه ندارد. در ضمن طرف دوم نمی تواند برای افراد نامبرده در مکان و درمانگاه دیگری خدمات ارائه دهد. و فقط می بایست در آدرس  قید شده در بالای قرارداد انجام دهد.
  • نحوه استفاده از خدمات دندانپزشکی بصورت عمومی برای معرفی شدگان از طرف سازمان بوده و چنانچه در این زمان هرگونه آسیبی ناشی از عدم توجه به مقررات و موارد ایمنی که از جمله وظائف طرف دوم بوده ، رعایت نشده باشد (در اثر فعل یا ترک فعل) آسیبی به بیماران برسد طرف دوم این قرارداد و سازمان بیمه متبوع ، مسئول و پاسخگو بوده و طرف اول این قرارداد هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و ساقط می نماید.

آدرس :

بنشانی :  گرگان – عدالت 14، ساختمان پزشکان فارابی ، نیم طبقه اول واحد 106

خانم دکتر حنیفا مولائی

شماره تماس:  32342340