پیوندها  

جلسه مورخ 95/06/08جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 17 روز شنبه مورخ 95/6/8 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. درخصوص فرایند استحکام بنا و تائید فنی و یا گواهی امضای مهندس توسط دفاتر نمایندگی بحث وبررسی شد و مقررشد موضوع به کمیته مقررات ملی و نظام پیشنهادات ارجاع شود تا با اخذ پیشنهادات مربوطه موضوع مجددا در هیات مدیره بحث وبررسی وتصمیم گیری بعمل آید.
 2. گزارشی از عملکرد بودجه 1395 چهارماهه و مقایسه آن بابودجه و عملکرد بودجه 1394 چهارماهه اول ارائه گردید و دراین خصوص بحث وبررسی شد.
 3. مقررشد جلسه ای باحضور مسئولین حسابداری دفاتر نمایندگی برگزار گردد و آموزش لازم برای فرایند حسابداری و شیوه های حسابداری مورد نظر سازمان ارائه گردد.
 4. مقررشد برای وحدت رویه درخصوص انعقاد قرارداد های خدمات مهندسی جلسه ای باحضور مسئولین امور قراردادهای دفاتر نمایندگی برگزار گردد و آموزش مورد نیاز توسط کمیته مقررات ملی ساختمان ودفتر نمایندگی گرگان ارائه گردد.
 5. با حضور آقای قره باشی مشاور مالیاتی درخصوص امور مربوط به مالیات سازمان بحث وبررسی شد و گزارش ارائه گردید.
 6. درخصوص برگه تشخیص مالیات حقوق بمبلغ 34/650/000 ریال اصل مالیات بحث وبررسی شد و با توجه به نظر مشاور مالیاتی مقررشد از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد (عملکرد سال1393)
 7. درخصوص برگه مطالبه مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 بمبلغ 171/841/626 ریال بحث وبررسی شدو با توجه به نظر مشاور مالیاتی مقررشد از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد عملکرد سال1393
 8. درخصوص برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی باتوجه به علی الراس شدن وعدم تسلیم اسناد درآمد مربوطبه سال 1393 بمبلغ 722425000بحث وبررسی شد و با توجه به نظر مشاور مالیاتی درخصوص کسر بخشودگی درصورت پرداخت مقررشد مبلغ مورد اشاره با لحاظ بخشودگی از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.
 9. درخصوص حق الزحمه مشاور مالیاتی (امید قره باشی) بحث وبررسی شد و مقررشد حق الزحمه ماهیانه شانزده میلیون ریال بابت سه روز در هفته بمیزان پانزده ساعت اززمان انعقاد قرارداد شروع به کار مشارالیه به ایشان پرداخت گردد.
 10. درخصوص مشاور حقوقی سازمان بحث وبررسی بعمل آمد و مقررشد آقای علی کشیری با حق الزحمه ماهیانه شانزده میلیون ریال بابت سه روز درهفته به میزان پانزده ساعت قرارداد منعقد گردد.
 11. بند 3 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/4/22 بحث وبررسی شد و مورد موافقت قرار گرفت.
 12. باتوجه به خدمات شرکت محاسب اندیشان گلستان آقای آشوری در ارائه خدمات تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال1394 مهندسان حوزه گرگان اشخاص حقیقی و برابر گزارش و تائید مدیرامور اداری سازمان مقررشد حق الزحمه مربوط به میزان یکصدو بیست میلیون ریال از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.
 13. جلسه در ساعت 20/30 باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ