پیوندها  

جلسه مورخ 95/06/01جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 15/16 روز دوشنبه مورخ 95/6/1 تشکیل و موارد زیر بحث وبررسی شد:

 1. نامه شورای مرکزی به شماره 25961 مورخ 20/5/95 بانضمام نامه مدیر کل املاک به شماره 53501 مورخ 95/3/17 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص برون سپاری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها براساس تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان باتوجه به حدود صلاحیت مهندسان نقشه بردار مطابق جدول شماره 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عدم تغییر رویه در واگذاری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها قرائت شد.
 2. نامه شورای مرکزی به شماره 25962 مورخ 95/5/20 به مدیر کل دفتر سازمانهای نظام مهندسی و تشکل حرفه ای وزرات راه وشهرسازی درخصوص حدود صلاحیت شرح وظرفیت اشتغال به کار مهندسان نقشه بردار قرائت شد.
 3. نامه دفتر نمایندگی بندرگز به شماره های 5627مورخ 94/12/16 و 5634مورخ94/12/20 و 5650مورخ95/12/26 درخصوص تعداد جلسات برگزارشده کمیته کنترل و بازدید مضاعف وکمیته کنترل آن دفتر نمایندگی درسال1394 قرائت شد و مقررشد پس از بررسی واحد حسابداری و تائید نماینده هیات مدیره در آن حوزه حق الجلسات مربوطه از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.
 4. درخصوص تعرفه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و سهم پنج درصد سازمان بحث وبررسی شد و مقررشد جلسه مشترک باحضور شرکت های آزمایشگاهی دفتر مقررات ملی ساختمان و ریاست سازمان برگزار و دراین خصوص تصمیم گیری شود
 5. درخصوص مصوبات دفتر مقررات ملی ساختمان بحث وبررسی بعمل آمد.
 6. درخصوص مصوبات کمیته مقررات ملی ساختمان بحث وبررسی بعمل آمد.
 7. مقررگردید از همکاری شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان بعنوان آزمایشگاه مرجع جهت کنترل رندومی نحوه فعالیت و کنترل صحت نتایج آزمایشگاه های سطوح استان استفاده گردد.
 8. مقررگردید شرکت های ژئوکنیک پس از انعقاد قرارداد مراتب را جهت کنترل صلاحیت و ظرفیت و تعداد کار به سازمان ارائه نمایند.
 9. درخصوص شناسنامه فنی وملکی ساختمان و دفترچه اطلاعات ساختمان بحث وبررسی شد و مقرر گردیددفترنمایندگی گرگان ظرف یک ماه درمورد بازدیدهای مربوط به شناسنامه فنی وملکی و  دفترچه اطلاعات ساختمان وتکمیل آنها بررسی های مورد نیاز را بعمل آورد و بسته پیشنهادی را به هیات مدیره ارائه نماید.
 10. درخصوص پروژه آقای بارچیان با توجه به کاهش زیربنا و گروه ساختمانی و درخواست مالک برای عودت مبالغ اضافی و تعیین تکلیف ناظران پروژه بحث وبررسی شد و موضوع به هیات رئیسه برای تصمیم گیری تفویض گردید
 11. درخصوص موضوع عدم انقاد قرارداد آقای جمال مردانی باعنایت به نامه شماره 48042 مورخ 95/4/10 دفتر نمایندگی گرگان و پرداخت وجوه مربوطه بحث وبررسی شد و مقررشد موضوع به هیات رئیسه تفویض گردد تا تصمیم گیری نماید.
 12. درخصوص کمبود مهندسان برق ومکانیک در شهرهای سطح 3 و جدید التاسیس بحث وبررسی شد ومقرر گردید بمنظور تسهیل امور ارباب رجوعان درشهرهای مورد اشاره ساختمانهای زیر 300 مترمربع الف-1 تعداد کار در نظارت لحاظ نشود وظرفیت اشتغال منظور گردد و درصورت نبودن مهندسان مورد اشاره در شهرهای مذکور اولویت با مهندسان شهرهای همان حوزه و در وهله بعدی حوزه مجاور باشد(تاپایان خرداد 1396)
 13. با توجه به اینکه در شهر گمیشان در اکثر پروژه ها نماسازی صورت نمی گیرد پیشنهاد می گردد پس از اتمام عملیات ساختمان ودرصورت عدم اجرای نما بادرخواست مهندس ناظر پروژه تعلیق گردد.
 14. فرم تعهد مهندس ناظر هماهنگ کننده مورد بحث وبررسی و تائید قرار گرفت.
 15. نامه کمیته نظام پیشنهادات به شماره پیشنهادات به شماره ثبت 7606مورخ 95/6/1 درخصوص مصوبات آن قرائت و مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مقررشد نظام نامه کمیته به همراه فرم های پیوست در سایت سازمان قرار گیرد سامانه اینترنتی نظام پیشنهادات برای اخذ پیشنهادات اعضا راه اندازی شود همچنین دوره آموزشی نظام پیشنهادات جهت ارتقا مشارکت کارکنان در مسائل سازمانی بصورت الزامی و جهت اعضا بصورت اختیاری برگزار گردد.
 16. بند 4 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/5/18 درخصوص قرارداد شماره 95117 منعقده با شرکت همکاران سیستم مبنی بر فروش نرم افزار پیاده سازی ماژول اجرایی همکاری در استقرار و آموزشی نرم افزار های آماده شرکت بحث وبررسی شد و مقررشد تعهدات مندرج در ماده 3 قرارداد مورد اشاره انجام گردد.
 17. با عنایت به بند 3 مصوبه مورخ 95/5/2 هیات رئیسه درخصوص رسیدگی به اسناد ومدارک صورت وضعیت شرکت پایادژ پارس مقررشد به بازرسان سازمان ارجاع گردد تاباهمکاری و هماهنگی کمیته بررسی اسناد ومدارک صورت وضعیت قطعی و نماینده هیات مدیره خانم مهندس جرجانی اعلام نظر و تصمیم گیری بعمل آید.
 18. مقررشد جلسه شنبه مورخ 95/06/06 هیات مدیره از مشاور مالیاتی دعوت بعمل آید تا توضیحات لازم درمورد مالیات برعملکرد مالیات برحقوق و مالیات تکلیفی سال 1393 همچنین دریافت ارزش افزوده ودرآمدهای خدمات سازمان به اعضا ارائه نماید.
 19. نامه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران شاخه گلستان به شماره 1000 مورخ 95/05/30 درخصوص برگزاری اولین کارگاه طرح وارائه پست پروداکشن درشهر گرگان با مشارکت سازمان قرائت شد و مورد موافقت قرار گرفت همچنین مقررشد درمورد هزینه های برگزاری رایزنی با شرکت مورد اشاره ازطرف ریاست سازمان نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش بعمل آید.
 20. نامه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به شماره 95/7282 مورخ95/3/5 درخصوص انتخاب ناظر جهت ساختمان اداری آزادشهر قرائت شد و مقررشد با عنایت به صدور پروانه ساختمانی اقدام لازم برای معرفی ناظران بعمل آید و سهم 5درصد طراحی نیز با توجه به دارابودن دفتر فنی اخذ گردد.
 21. بند هشت مصوبه هیات رئیسه قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.
 22. جلسه در ساعت 20 باذکر صلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ